Grijskentekenregeling

15 maart 2005
Nieuws van leden

Grijskentekenregeling

Voor ondernemers blijft de grijskentekenregeling bestaan. Wanneer een bestelauto wordt gekocht door een ondernemer die is onderworpen aan de omzetbelasting, en die auto voor meer dan bijkomstig gebruik in de onderneming wordt gebruikt, bestaat recht op teruggaaf van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Deze regeling zal ingaan vanaf een bij Koninklijk Besluit te bepalen datum en houdt het volgende in:

· een ondernemer voor de omzetbelasting heeft recht op teruggaaf BPM die over de bestelauto is geheven. Deze bestelauto moet meer dan bijkomstig in het kader van de onderneming worden gebruikt. Voor winstgenieters en genieters van resultaat uit overige werkzaamheden betekent dit dat de bestelauto tot het ondernemingsvermogen behoort. Is een ondernemer geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van omzetbelasting – zoals een landbouwer, een kleine ondernemer die is ontheven van administratieve verplichtingen of een ondernemer die geheel is vrijgesteld – dan zal een andere toets voor het ondernemerschap van toepassing zijn;

· de teruggaaf van BPM wordt verleend aan degene op wiens naam het kenteken is gesteld;

· wordt de bestelauto ter beschikking gesteld aan derden – bijvoorbeeld een lease-auto – dan wordt gekeken naar de feitelijke gebruiker. Voldoet de feitelijke gebruiker aan de voorwaarden, dan bestaat recht op teruggaaf van BPM als het kenteken op naam van de gebruiker wordt gezet. Bij ministeriële regeling zal dit nader worden uitgewerkt.;

· op een aanvraag wordt door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist;

· de faciliteit geldt per bestelauto gedurende maximaal vijf jaar vanaf de eerste ingebruikname en gedurende een aaneengesloten periode. Wordt op enig moment tijdens de eerste vijf jaar niet of niet langer aan de voorwaarden voldaan, dan wordt vanaf dat moment de eerder teruggegeven BPM als belasting verschuldigd. Op basis van de forfaitaire afschrijvingstabel in de BPM wordt een vermindering toegepast. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin de auto binnen een termijn van vijf jaar niet meer tot het ondernemingsvermogen behoort (de auto wordt verkocht of de onderneming wordt gestaakt). Wordt de bestelauto omgebouwd tot personenauto, dan moet de BPM altijd worden terugbetaald;

· wordt de auto overgeschreven op een andere naam, maar wordt nog steeds voldaan aan alle voorwaarden, dan hoeft de teruggekregen BPM niet te worden terugbetaald als beide partijen hier gezamenlijk om verzoeken. Wordt het verzoek ingewilligd, dan treedt degene op wiens naam het kenteken wordt gesteld in de plaats van degene op wiens naam het kenteken eerder was gesteld;

· blijkt achteraf dat bij het doen van het verzoek om teruggaaf onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt of doen zich na de aanvraag omstandigheden voor waardoor alsnog BPM verschuldigd wordt, dan kan een boete worden opgelegd. Bij lichte schuld is dat een verzuimboete van maximaal € 4.537 en bij grove schuld of opzet is dat een vergrijpboete bij naheffing van maximaal 100%;

· als een ondernemer voor een bestelauto recht heeft op teruggaaf van BPM, heeft hij ook recht op het verlaagde tarief voor de motorrijtuigenbelasting (MRB). Hij moet op de gewone wijze aangifte doen tegen het verlaagde tarief;

· voor particuliere grijskentekenhouders wordt de grijskentekenregeling bij Koninklijk Besluit afgeschaft. Dat houdt in dat vanaf het moment van inwerkingtreding voor particuliere houders het MRB-tarief van een bestelauto wordt verhoogd tot dat van personenauto’s. Binnen de MRB zal vanaf dat moment onderscheid worden gemaakt tussen een tarief voor bestelauto’s van ondernemers en een tarief voor bestelauto’s van particulieren;

· daarnaast wordt met ingang van 1 januari 2005 het MRB-tarief voor bestelauto’s verhoogd. Het maakt daarbij niet uit of de houder van de auto ondernemer is of particulier. Is de bestelauto van een gehandicapte, dan geldt onder bepaalde voorwaarden een afzonderlijk tarief.
Onze Business Partners