Federatie

FEDERATIE VAN ONDERNEMERSVERENIGINGEN VAN DE DRECHTSTEDEN (FOD)

Krachtenbundeling

“Samen kom je verder!” Vanuit die invalshoek is de Federatie destijds doorgestart. In de Federatie zijn de krachten van de 9ondernemersverenigingen van de Drechtsteden / Nieuw-Lekkerland gebundeld.

Binnen de Federatie wordt vanuit eigen kracht samengewerkt op regionaal terrein. Lid Werkgevers Drechtsteden (WD) focust zelf op het behartigen van de regionaal economische belangen, waarbij actieve verbinding, versterkingen vernieuwing kernbegrippen zijn. De overige 8 lokale ondernemersverenigingen richten zich op de prioriteiten en belangenbehartiging in de eigen gemeente met duidelijke in aansluiting op de regionale visie en plannen.

De regio Drechtsteden van Zwijndrecht tot Hardinxveld-Giessendam en Nieuw-Lekkerland doet ertoe; gemeten naar inwonersaantal is zij de “5estad van Nederland”. Aangezien de economische en politieke besluitvorming in toenemende mate opgeschaald wordt van lokaal naar regionaal is het van belang dat de belangen van het bedrijfsleven in dit gebied ook regionaal ge coördineerden uitgedragen wordt, zowel naar de politiek als ook naar andere organisaties zoals onderwijsinstellingen, Economic Development Board etc. Dat is waar de Federatie zich sterk voor maakt.

Politieke lobby

De lokale ondernemersverenigingen zijn verantwoordelijkheid voor de lobby naar de lokale politiek en voeren regelmatig overleg met hun lokale bestuurders. Als geheel beschikt de Federatie over voldoende kracht en expertise om op regionaal, provinciaal en zelfs nationaal vlak een krachtige lobby uit te voeren. Afstemming over de onderwerpen vindt plaats binnen de Federatie, waarbij de WD-organisatie fungeert als uitvoeringsorgaan van de externe belangenbehartiging op bovenlokaal niveau.

De Federatie heeft zich in 2019 aangesloten bij de organisatie Ondernemend Nederland (ONL) en heeft daarmee een directe ingang naar de politieke lobby in “Den Haag”. De samenwerking tussen de Federatie en ONL verloopt steeds intensiever en levert wederzijds in toenemende mate voordeel op.

Aandachtsgebieden

De voorzitters van de aangesloten ondernemersverenigingen vergaderen 4-6 keer per jaar met elkaar. Deze vergaderingen zijn nuttig, inspirerend en vruchtbaar (de agenda wordt steeds voller!). Daarnaast vindt wederzijdse informatie-uitwisseling plaats (leren van elkaar en nieuwe ideeën op doen).  Gesprekspunten tijdens deze vergaderingen zijn:

-         Relatie met het beroepsonderwijs (o.a. stages)
-         Arbeidsmarktzaken
-         Cybercriminaliteit
-         Bereikbaarheid/Fileproblematiek (A15 A16 N3 enN214)
-         Ruimte voor woningbouw
-         Veiligheid op bedrijventerreinen
-         Verhouding met Smart Delta Drechtsteden
-         Verhouding met Economic Development Board
-         Aanbestedingsbeleid lokale overheden
-         De Regio Deal
-         Regionale Energie Strategie
-         Ondernemersfondsen die lokaal gestart zijn /worden.

Vanuit de Federatie nemen vertegenwoordigers ook deel aan regionaal overleg over de diverse onderwerpen.

Externe profilering en netwerken

Sinds een aantal jaren organiseert de Federatie jaarlijks een bijeenkomst voor alle leden die bij de aangesloten ondernemersverenigingen aangesloten zijn, waarvoor ook de lokale en regionale ambtelijke en politieke bestuurders uitgenodigd worden. Het thema van deze bijeenkomst is de ene keerinhoudelijk en de andere keer wat luchtiger. Maar netwerken is een vast onderdeel!

In aanloop naar lokale en nationale verkiezingen worden de lokale en regionale prioriteiten geformuleerd en op diverse manieren uitgedragen. De Federatie brengt daarvoor een glossy magazine uit, terwijl de lokale verenigingen dit op een wat “bescheidener” wijze doen met publicaties.

Vanuit de WD-organisatie zijn Innovatietafels opgestart om initiatieven, die groter zijn dan een onderneming van de grond te trekken. Inmiddels kunnen ook de leden van de lokale ondernemersverenigingen hieraan deelnemen.

Mede door de samenwerking met ONL worden in toenemende mate nationale bestuurders en politici in de Drechtsteden ontvangen voorwerkbezoeken.

Kosten en gevolgen voor de deelnemende verenigingen

De kosten van de activiteiten van de Federatie worden gelijkelijk gedeeld door de leden van de Federatie.

Jaarverslag 2021

In het jaar 2021 hebben wij de volgende activiteiten zichtbaar gedaan:

·        Uitbrengen van speerpunten glossy: speerpunten voor de regio die we uitgedeeld hebben aan de lokale politieke partijen met het doel impact te hebben op verkiezingsprogramma’s

·        Bijgedragen op regionale bijeenkomst van Drechtsteden in november

·        Overleg rondom de herstructurering /her-asfaltering van de N3

·        Overleg gevoerd met UWV over de (uitvoerbaarheid van) regels voor werkgevers

·        Overleg gevoerd in de Maatschappelijke Advies Groep over de MIRT studie A15 Papendrecht-Gorinchem

·        Op meerdere niveaus betrokken bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen en woningmarkt

·        Betrokken bij de plannen en bijeenkomsten op het gebied van Energietransitie

Onze Business Partners