Integraal Handhavingsprogramma 2005

14 maart 2005
Nieuws DOV
Het college van B&W heeft het Integraal Handhavingsprogramma voor het jaar 2005 vastgesteld. In deze verordening wordt aangegeven welke controles dit jaar worden uitgevoerd op de handhaving van vergunningen, verordeningen en wetten in onze stad.
Het heeft onder meerbetrekking op de volgende terreinen: bouwen, brandveiligheid, rampen, zware ongevallen, cultuurbehoud, flora en fauna, economie, horeca en recreatie, huisvesting, milieu, openbare orde en veiligheid, leefbaarheid, ruimtelijk beleid, verkeer en welzijn. Ondernemers en directies doen er goed aan na te gaan of ze met dit handhavingsbeleid te maken krijgen.
Onze Business Partners